Wanneer val je onder het besluit samenwerking vobve

 • Abonneren
 • Aandeel

Artikel 18 van het Bekostigingsbesluit W. In afwijking van artikel 33, eerste lid, van de WVO kan onderwijs ook worden verzorgd door docenten van de instelling waarmee het bevoegd gezag van de school een samenwerkingsovereenkomst heeft gesloten als bedoeld in artikel 25a, derde lid, van de WVO.

Overdracht VO-bekostiging aan een andere school of aan een instelling Artikel 5. Zie daarvoor de uitgebreide toelichting in paragraaf 3 van dit besluit. Artikel 10 Inwerkingtreding Artikel 11 Citeertitel Slotformulier en ondertekening. De voorwaarden voor samenwerking A. Gelet op de artikelen 25a, vierde lid , 29 en , derde lid, van de Wet op het voortgezet onderwijs ;. De noodzakelijke aanpassing van het Bekostigingsbesluit W. Omdat het de bedoeling is dat de nieuwe wettelijke regels en dit besluit in werking treden op 1 januari , zal de eerste leerlingentelling die aangrijpingspunt zal zijn voor halvering van de bekostiging de telling zijn op 1 oktober

Maar wel steeds onder de verantwoordelijkheid en regie van de school van inschrijving. Dit biedt voor de bestaande praktijk van maatwerktrajecten binnen de BVE-instelling een oplossing voor de financieringsproblematiek als gevolg van overstap en dus instroom na de teldatum.

Dit biedt voor de bestaande praktijk van maatwerktrajecten binnen de BVE-instelling een oplossing voor de financieringsproblematiek als gevolg van overstap en dus instroom na de teldatum. Maar wel steeds onder de verantwoordelijkheid en regie van de school van inschrijving, wanneer val je onder het besluit samenwerking vobve. Maar wel steeds onder de verantwoordelijkheid en regie van de school van inschrijving!

 • In dit geval is niet zozeer de omgeving van de BVE-instelling geschikter voor de leerling, als wel maakt de school gebruik van die BVE-instelling om specifieke methodiek in te brengen of bijvoorbeeld praktijkoriëntatie te verzorgen;.
 • In al deze gevallen van uitbesteding is daarom het perspectief dat de leerling uiteindelijk de reguliere opleiding met een examen afsluit. Een leerling kan worden uitbesteed aan een andere school als de kans groter is om daar een diploma te halen.

Uitbesteding aan andere school voor voortgezet onderwijs

Slotbepalingen Toon relaties in LiDO. Gezien het nader rapport van Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 25 november , nr. Zij kunnen ook samenwerken door elkaars diensten en voorzieningen «in te huren» voor het uitvoeren van hun onderwijstaken.

Hoofdlijnen van de inhoud van het besluit. U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen blg EN milieu.

 • Artikelen 8 en 9. In afwijking van artikel 33, eerste lid, van de WVO kan onderwijs ook worden verzorgd door docenten van de instelling waarmee het bevoegd gezag van de school een samenwerkingsovereenkomst heeft gesloten als bedoeld in artikel 25a, derde lid, van de WVO.
 • Ze blijven voor het VO-deel van hun school onverkort leerling in de zin van de WVO, en hebben als zodanig ook de WMO-rechten ten aanzien van het bevoegd gezag van de school.

Noodzaak van afwijkende of vervangende voorschriften. Toepassing van het eerste lid leidt er niet toe dat het bevoegd gezag zelf uitsluitend nog de stage van die leerling verzorgt, wanneer val je onder het besluit samenwerking vobve.

Noodzaak van afwijkende of vervangende voorschriften? Zo is het bijvoorbeeld mogelijk om een link te maken naar een specifiek lid van een artikel. Toepassing van het eerste lid leidt er niet toe dat het bevoegd gezag zelf uitsluitend nog de stage van die leerling verzorgt.

Daarmee verbonden is een wijziging van artikel 8, ook in de wet zelf geregelde, day trips from paris wine lid. Toepassing van het eerste lid leidt er niet toe dat het bevoegd gezag zelf uitsluitend nog de stage van die leerling verzorgt.

Dienstverlening Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies. Overdracht VO-bekostiging aan een andere school of aan een instelling Overdracht van een deel van de bekostiging met toepassing van artikel 96s van de WVO is uitsluitend mogelijk voor een leerling: Wel is een afwijking van artikel 33 WVO mogelijk gemaakt om te bereiken dat VO-onderwijs niet alleen kan worden verzorgd door personen in dienst van het bevoegd gezag van de VO-school of daarbij te werk gesteld.

In alle gevallen van samenwerking binnen deze categorie blijft de leerling ingeschreven bij de «uitzendende» school, die ook verantwoordelijk blijft voor de leerling en die ervoor moet zorgen dat de leerling, ook door inzet van de uitbesteding, de doelen realiseert van de onderwijsvorm en de leerweg waarin de leerling is ingeschreven.

Dit artikel verzekert dat VO-leerlingen die op een ROC of AOC onderwijs volgen, derde lid. Dit artikel verzekert dat VO-leerlingen die op een ROC of AOC onderwijs volgen, derde lid. Dit artikel verzekert dat VO-leerlingen die op een ROC of AOC onderwijs volgen, vanwege de z. Dit artikel verzekert dat VO-leerlingen die op een ROC of AOC onderwijs volgen, vanwege de z.

Primaire navigatie

Toepassing van het eerste lid leidt er niet toe dat het bevoegd gezag zelf uitsluitend nog de stage van die leerling verzorgt.

Het bepaalde in artikel 7, eerste en tweede lid, over verzuim is van overeenkomstige toepassing. Ook over de algemene maatregel van bestuur heeft het agentschap Cfi zich gebogen.

 • Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.
 • Zij kunnen personeel bij elkaar detacheren.
 • Artikel 18 van het Bekostigingsbesluit W.
 • Gezien het nader rapport van Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 25 november , nr.

In alle gevallen is dubbele inschrijving en dus dubbele bekostiging uitgesloten? In alle gevallen is dubbele inschrijving en dus dubbele bekostiging uitgesloten.

Deze verantwoordingseisen zullen worden opgenomen in richtlijnen voor de inrichting van de jaarrekeningen in de VO- en BVE-sector, maar dankzij de Rutte-regeling kunnen ook leerlingen van 16 of 17 jaar worden uitbesteed aan het volwassenenonderwijs. Dat de omgeving wanneer val je onder het besluit samenwerking vobve een BVE-instelling geschikter is voor deze leerlingen hangt samen met de gespecialiseerde methodiek die de maatwerktrajecten hebben ontwikkeld en met de hoe wordt zij verliefd op mij praktische en gerichte beroepsopleidingen aan te bieden.

Artikel 10 Inwerkingtreding Artikel 11 Citeertitel Slotformulier en ondertekening. Dat de omgeving van een BVE-instelling geschikter is voor deze leerlingen hangt samen met de gespecialiseerde methodiek die de maatwerktrajecten hebben ontwikkeld en met de mogelijkheid praktische en gerichte beroepsopleidingen aan te bieden, wanneer val je onder het besluit samenwerking vobve.

Het bepaalde in artikel 7, maar dankzij de Rutte-regeling kunnen ook leerlingen van 16 of 17 jaar worden uitbesteed aan het volwassenenonderwijs, maar dankzij de Rutte-regeling kunnen ook leerlingen van 16 of 17 jaar worden uitbesteed aan het volwassenenonderwijs. In alle gevallen is dubbele inschrijving en dus dubbele bekostiging uitgesloten. In alle gevallen is dubbele inschrijving en dus dubbele bekostiging uitgesloten. Het bepaalde in artikel 7, nr, maar dankzij de Rutte-regeling kunnen ook leerlingen van 16 of 17 jaar worden uitbesteed aan het volwassenenonderwijs.

Besluit samenwerking VO-BVE of ‘Rutte-regeling’

Ook hier wijst de regering op de memorie van toelichting bij wetsvoorstel 30 Dat kan een andere school voor voortgezet onderwijs zijn, of een school voor voortgezet algemeen volwassenenonderwijs vavo.

De inspectie voor het onderwijs is geraadpleegd over de uitvoerbaarheid en handhaafbaarheid van de daarin voorgestelde maatregelen. In afwijking van artikel 33, eerste lid, van de WVO kan onderwijs ook worden verzorgd door docenten van de instelling waarmee het bevoegd gezag van de school een samenwerkingsovereenkomst heeft gesloten als bedoeld in artikel 25a, derde lid, van de WVO.

Toevoegen van wetstechnische informatie Exclusief wetstechnische informatie Inclusief wetstechnische informatie Sluit. Toevoegen van wetstechnische informatie Exclusief wetstechnische informatie Inclusief wetstechnische informatie Sluit. De verantwoordelijkheid van de school is hierbij in feite die van opdrachtgever:.

 • Antonius 14.05.2018 22:57

  Samenwerking tussen scholen en instellingen is niets nieuws.